Главная / Русская версия / Культура / Анонс мероприятий

Анонс мероприятий

1. Праздник «Хата гаспадарамі багата»

 

Дата:  11 июня 2022 г.
Место проведения: аг. Гринки,
Свислочского района

Контактная информация:  +3751374217  Гринковский сектор культуры и библиотечной  работы

 

В программе праздника пройдет торжественное чествование хозяев домовладений со званием «Дом высокой санитарной культуры. Украшением праздника станет литературно-музыкальная композиция «Мой родны кут заўсёды сэрцу мілы». Ярким и интересным будет кулинарное шоу «Смачна есці», где гости смогут не только дигустировать блюда, но и принять участие в их приготовлении. Всех детей приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Домашний очаг».

 На протяжении праздника будут работать детские аттракционы и торговые точки.

 Ярким финалом праздника станет дискотека под открытым небом «У рытмах 90-х».

 

 

Свята «Хата гаспадарамі багата»

 

 

Дата: 11 чэрвеня 2022г.

Месца правядзення: аг. Грынкі, Свіслацкага раёна

Кантактная інфармацыя: +3751374217 Грынкаўскі сектар культуры і бібліятэчнай работы

 

У праграме свята пройдзе ўрачыстае ўшаноўванне гаспадароў домаўладанняў са званнем “Дом высокай санітарнай культуры. Упрыгожаннем свята стане літаратурна-музычная кампазіцыя "Мой родны кут заўсёды сэрцу мілы". Яркім і цікавым будзе кулінарнае шоу "Смачна есці", дзе госці змогуць не толькі дыгуставаць стравы, але і прыняць удзел у іх прыгатаванні. Усіх дзяцей запрашаюць прыняць удзел у конкурсе малюнкаў "Хатні ачаг".

 На працягу свята будуць працаваць дзіцячыя атракцыёны і гандлёвыя кропкі.

 Яркім фіналам свята стане дыскатэка пад адкрытым небам "У рытмах 90-х".

 

 

Święto „Hata Gaspadarami Bagata”

 

 

Data: 11 czerwca, 2022

Miejsce: Ag. Grinki, powiat Świsłocz

Dane kontaktowe: +3751374217 Grinkowski sektor kultury i pracy bibliotecznej

 

W programie święta odbędzie się uroczyste uhonorowanie właścicieli gospodarstw domowych tytułem „Dom Wysokiej Kultury Sanitarnej. Ozdobą święta będzie literacko-muzyczna kompozycja „Moi krewni są na spotkaniu z moim sercem”. Jasne i ciekawe będzie kulinarne show „Smachna Esci”, w którym goście będą mogli nie tylko skosztować potraw, ale także wziąć udział w ich przygotowaniu. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie rysunkowym „Dom”.

 W czasie wakacji działać będą atrakcje dla dzieci oraz punkty handlowe.

 Jasnym finałem wakacji będzie plenerowa dyskoteka „U ujścia lat 90”.

 

 

Holiday "Hata Gaspadarami Bagata"

 

 

Date: June 11, 2022

Venue: Ag. Grinki, Svisloch district

Contact information: +3751374217 Grinkovsky sector of culture and library work

 

The program of the holiday will include a solemn honoring of the owners of households with the title “House of High Sanitary Culture. The decoration of the holiday will be the literary and musical composition "My relatives are at a meeting with my heart." The culinary show "Smachna Esci" will be bright and interesting, where guests can not only taste dishes, but also take part in their preparation. All children are invited to take part in the drawing competition “Home”.

 During the holiday, children's attractions and retail outlets will operate.

 The bright finale of the holiday will be an open-air disco "At the mouth of the 90s".

 

 

2. Праздник «Сюда всегда хочется вернуться»

 

Дата: 12 июня 2022г.

Место проведения: аг. Хоневичи, Свислочского района

Контактная информация: +375 13 75134 Хоневичский сельский филиал- клуб

 

Праздник проводится в целях сохранения и сохранения наследия, Родины, пропаганды любви к родному краю, к малой родине, активизации населения агрогородков. На праздник приглашены жители Хоневичей, а также люди, которые сейчас живут в другом районе и гости.

Торжественное открытие фестиваля, включающее в себя элементы театрализованного представления, состоится на главной сцене, расположенной на территории клуба.

Одним из элементов праздника станет беседа-воспоминание «Почему я хочу сюда вернуться?»

 Гостям праздника будет предложено:

-выставка картин местного художника Олега Грица;

-выставка работ народных мастеров Хоневичей;

Самым ярким событием станет конкурс «Битва дворов», где хозяева и хозяйки проявят себя в разных обстоятельствах.

Состоится выставка-продажа сувениров, кулинарных изделий, шашлыков, солений и чая.

Праздник будет сопровождаться концертными выступлениями творческих коллективов Хоневичей и Свислочского района.

 

 

Свята  “Сюды заўседы хочацца вярнуцца”

 

Дата: 12 чэрвеня 2022г.

Место проведения: аг.  Ханявічы, Свіслацкага раёна

Кантактная інфармацыя:  +375 13 75134Ханявіцкі сельскі філіал-клуб.

 

Свята праводзіцца з мэтай захавання і зберажэння  спадчыны , бацькаўшчыны, і прапаганды любові да роднай зямлі, да малой  радзімы, актывізацыі насельніцтва Агра-гарадкоў. На свята  запрашаюцца жыхары   Ханявіч , а таксама  выхадцы з іх, якія зараз  пражываюць у другой мясцовасці і госці.

На галоўнай пляцоўцы, якая знаходзіцца на прыклубнай  тэрыторыі, адбудзецца ўрачыстае адкрыццё свята, якое ўключае элементы тэатралізаваных дзеянняў.

Адным з элементаў свята будзе размова –успамін “Чаму мне хочацца сюды вяртацца ?”

 Гасцям свята будзе прапанована :

-выстава карцін мясцовага  мастака Алега Грыца;

-выстава работ народных умельцаў Ханявіч;

Самым уражлівым у свяце адбудзецца конкурс “Бітва двароў”, дзе гаспадары і гаспадыні пакажуць сябе у розных абставінах.

Будзе працаваць выстава-продаж сувеніраў, кулінарных вырабаў, шашлыкоў, квашаных бліноў і гарбаты.

Свята будзе суправаджацца канцэртнымі  нумарамі творчых калектываў Ханявіч і Свіслацкага раёна.

 

 

Wakacje "Zawsze chcę tu wracać"

 

Data: 12 czerwca, 2022

Miejsce: pl. Haniewiczy, powiat Świsłocz

Dane kontaktowe: +375 13 75134 Haniewiczski Klub Oddziału Wiejskiego

 

Święto ma na celu zachowanie i zachowanie dziedzictwa, ojczyzny, a także promowanie miłości do ojczyzny, do małej ojczyzny, aktywizację ludności agromiast. Na wakacje zapraszani są mieszkańcy Hanowicz, a także osoby, które obecnie mieszkają w innej okolicy oraz goście.

Wielkie otwarcie festiwalu, w skład którego wchodzą elementy spektakli teatralnych, odbędzie się na scenie głównej znajdującej się na terenie klubu.

Jednym z elementów wakacji będzie rozmowa – wspomnienie „Dlaczego chcę tu wracać?”

 Gościom urlopu oferujemy:

-wystawa obrazów lokalnego artysty Olega Gritsa;

-wystawa dzieł ludowych rzemieślników Hanowicza;

Najbardziej imponującym wydarzeniem będzie konkurs „Battle of the Yards”, w którym właściciele i hostessy pokażą się w różnych okolicznościach.

Odbędzie się wystawa i sprzedaż pamiątek, produktów kulinarnych, grilli, marynat i herbaty.

Świętom towarzyszyć będą występy koncertowe grup twórczych Chaniewicz i obwodu Świsłockiego.

 

 

 

Holiday "I always want to come back here"

 

Date: June 12, 2022

Venue: ag. Haniavichy, Svisloch district

Contact information: +375 13 75134 Haniavichy rural branch club

 

The holiday is held in order to preserve and preserve the heritage, homeland, and promote love for the native land, for the small homeland, to activate the population of agro-towns. Residents of Haniavichy are invited to the holiday, as well as people who now live in another area and guests.

The grand opening of the festival, which includes elements of theatrical performances, will take place on the main stage located in the club territory.

One of the elements of the holiday will be a conversation - a memory "Why do I want to come back here?"

 Guests of the holiday will be offered:

-exhibition of paintings by local artist Oleg Grits;

-exhibition of works by folk craftsmen Haniavich;

The most impressive event will be the contest "Battle of the Yards", where the owners and hostesses will show themselves in different circumstances.

There will be an exhibition and sale of souvenirs, culinary products, barbecues, pickles and tea.

The holiday will be accompanied by concert performances by creative groups of Haniavichy and Svisloch district.

 

 

3. Фестиваль творчества «Народный колорит Корнадских умельцев»

 

Дата проведения: 19 июня 2022г.,

Место проведения : агрогородок Корнадь, Свислочского района

Контактная информация: тел: +3751374437, Корнадский сельский филиал-клуб

 

 

Агрогородок на несколько часов превратится в грандиозную творческую мастерскую, где все желающие смогут увидеть работы народных умельцев и получить уникальную возможность — попробовать собственные силы в изготовлении поделок-сувениров и отличный совет от мастеров. Выставка-ярмарка изделий из бисера, вышивка, вязаные изделия и кулинарные шедевры порадуют своим разнообразием каждого посетителя. Праздник наполнен многочисленными народными играми и забавами, весёлыми розыгрышами призов и подарков, развлечениями и угощениями. Для самых юных посетителей организуется работа детских площадок, аттракционов. И конечно, музыкальное сопровождение, которое на протяжении всего мероприятия поддержит хорошее настроение.

 

Фестываль творчасці «Народны каларыт Корнадскіх умельцаў»

 

Дата правядзення: 19 чэрвеня 2022г.,

Месца правядзення: аграгарадок Карнадзь, Свіслацкага раёна

Кантактная інфармацыя: тэл:+3751374437, Корнадскі сельскі філіял-клуб

 

Аграгарадок на некалькі гадзін ператворыцца ў грандыёзную творчую майстэрню, дзе ўсе жадаючыя змогуць убачыць работы народных майстроў і атрымаць унікальную магчымасць - паспрабаваць уласныя сілы ў вырабе вырабаў-сувеніраў і выдатны савет ад майстроў. Выстава-кірмаш вырабаў з бісеру, вышыўка, вязаныя вырабы і кулінарныя шэдэўры пацешаць сваёй разнастайнасцю кожнага наведвальніка. Свята напоўнена шматлікімі народнымі гульнямі і забавамі, вясёлымі розыгрышамі прызоў і падарункаў, забаўкамі і пачастункамі. Для самых юных наведвальнікаў арганізуецца работа дзіцячых пляцовак, атракцыёнаў. І вядома, музычнае суправаджэнне, якое на працягу ўсяго мерапрыемства падтрымае добры настрой.

 

 

Festiwal twórczości „Ludowy smak Kornadskich rzemieślników”

data: 19 czerwca 2022 r.

Miejsce: agromiasteczko Kornad, powiat Świsłocz

Informacje kontaktowe: tel: +3751374437, Klub Kornadsky oddziału wiejskiego

 

Agromiasteczko na kilka godzin zamieni się we wspaniały warsztat twórczy, w którym każdy będzie mógł zobaczyć prace rzemieślników i uzyskać niepowtarzalną okazję spróbowania swoich sił w rzemiośle pamiątkowym i wspaniałych rad rzemieślników. Targi koralików, haftów, dzianin i kulinarnych arcydzieł zachwycą każdego odwiedzającego swoją różnorodnością. Święto wypełnione jest licznymi ludowymi grami i zabawami, zabawnymi rysunkami nagród i upominków, rozrywką i smakołykami. Dla najmłodszych organizowane są place zabaw i atrakcje. I oczywiście akompaniament muzyczny, który przez całe wydarzenie utrzyma dobry nastrój.

 

Festival of creativity "Folk flavor of the Kornad craftsmen"

Date: June 19, 2022,

Venue: agro-town Kornad, Svisloch district

Contact information: tel: +3751374437, Kornadsky rural branch club

 

The agro-town will turn into a grandiose creative workshop for several hours, where everyone can see the works of craftsmen and get a unique opportunity to try their hand at making souvenir crafts and great advice from the craftsmen. The exhibition-fair of beadwork, embroidery, knitwear and culinary masterpieces will delight every visitor with its variety. The holiday is filled with numerous folk games and amusements, funny drawings of prizes and gifts, entertainment and treats. For the youngest visitors, children's playgrounds and attractions are organized. And of course, musical accompaniment, which throughout the event will maintain a good mood.

 

4. Праздник деревень – соседок «По соседству мы живём».

Дата:  26 июня 2022г.
Место проведения: аг.  Новый Двор, Свислочского района

Контактная информация:  +375 13 75389  Новодворский сельский филиал – клуб

 

Праздник деревень-соседок будет проходить на территории Новодворского сельского филиала-клуба.

Праздник начнется с объезда малонаселенных и отдаленных деревень Новодворского сельского совета творческими коллективами Свислочского  района. В каждом населенном пункте пройдут концертные программы. Между деревнями - соседями пройдут творческие соревнования по благоустройству и озеленению дворовых территорий. Хозяева дворов поделятся инновациями и традициями семейных праздников. Хозяйки деревень представят кондитерские изделия, караваи. Все изделия будут представлены на главной площадке «Каравай дружбы», который будет оформлен в виде солнца, а лучики – выпечка от каждой деревни.

В программе праздника гостей ждет:

-яркая концертная программа;

- фотовыставка на тему – « Я люблю свою деревню»;

- выставка народных умельцев;

- соревнования Трофи-рейд Беловежские зубры;

На протяжении всего дня, будут работать детские аттракционы и торговые точки.

 

 

Свята вёсак – суседак   "Па суседству мы жывем".

Дата: 26 чэрвеня 2022г.

Месца правядзення: аг. Новы Двор, Свіслацкага раёна

Кантактная інфармацыя: +375 13 75389 Навадворскі сельскі філіял – клуб

 

 

Свята вёсак-суседак будзе праходзіць на тэрыторыі Навадворскага сельскага філіяла-клуба.

Свята пачнецца з аб'езду маланаселеных і аддаленых вёсак Навадворскага сельскага савета творчымі калектывамі Свіслацкага раёна. У кожным населеным пункце пройдуць канцэртныя праграмы. Паміж вёскамі - суседзямі пройдуць творчыя спаборніцтвы па добраўпарадкаванні і азеляненні дваровых тэрыторый. Гаспадары двароў падзеляцца інавацыямі і традыцыямі сямейных свят. Гаспадыні вёсак прадставяць кандытарскія вырабы, караваі. Усе вырабы будуць прадстаўлены на галоўнай пляцоўцы «Каравай сяброўства», які будзе аформлены ў выглядзе сонца, а праменьчыкі – выпечка ад кожнай вёскі.

У праграме свята гасцей чакае:

-яркая канцэртная праграма;

- фотавыстава на тэму - "Я люблю сваю вёску";

- выстава народных умельцаў;

- спаборніцтвы Трафі-рэйд Белавежскія зубры;

На працягу ўсяго дня, будуць працаваць дзіцячыя атракцыёны і гандлёвыя кропкі.

 

 

Święto wsi - sąsiedzi  "Mieszkamy obok".

 

Data: 26 czerwca, 2022

Miejsce: Ag. Nowy Dvor, powiat Świsłocz

Dane kontaktowe: +375 13 75389, Nowodworski oddział wiejski - klub,

 

Święto sąsiednich wsi odbędzie się na terenie wiejskiego oddziału klubu Nowodworskiego.

Wakacje rozpoczną się zwiedzaniem słabo zaludnionych i odległych wsi rady wsi Nowodworskiej przez kreatywne zespoły z powiatu Świsłocza. Programy koncertowe odbywać się będą w każdej miejscowości. Pomiędzy sąsiednimi wsiami odbędą się kreatywne konkursy na poprawę i zagospodarowanie dziedzińców. Właściciele podwórek podzielą się innowacjami i tradycjami rodzinnych wakacji. Gospodynie wiosek zaprezentują wyroby cukiernicze, bochenki. Wszystkie produkty zostaną zaprezentowane na głównej stronie Bochenka Przyjaźni, która będzie udekorowana w formie słońca, a promieniami będą wypieki z każdej wioski.

W programie wakacji goście znajdą:

- jasny program koncertowy;

- wystawa fotograficzna na temat - "Kocham moją wioskę";

- wystawa rzemieślników ludowych;

- konkursy Trofeum-nalot żubrów Białowieskich;

Przez cały dzień będą działać atrakcje dla dzieci oraz punkty handlowe.

 

 

Festival of villages - neighbors  "We live next door".

 

Date: June 26, 2022

Venue: Ag. Novy Dvor

Contact information: +375 13 75389 Novodvorsky rural branch - club

 

The holiday of the neighboring villages will be held on the territory of the Novodvorsky rural branch-club.

The holiday will begin with a tour of the sparsely populated and remote villages of the Novodvorsky village council by creative teams from the Svisloch district. Concert programs will be held in each settlement. Between the neighboring villages there will be creative competitions for the improvement and gardening of courtyard areas. The owners of the yards will share innovations and traditions of family holidays. The hostesses of the villages will present confectionery, loaves. All products will be presented at the main Loaf of Friendship site, which will be decorated in the form of the sun, and the rays will be pastries from each village.

In the program of the holiday guests will find:

- bright concert program;

- photo exhibition on the theme - "I love my village";

- exhibition of folk craftsmen;

- competitions Trophy-raid Bialowieza bison;

Throughout the day, children's attractions and retail outlets will operate.

 

5. Праздник улиц – соседок “Улицы родные ”

 

Дата:  7 августа 2022г.

Место проведения: аг. Порозово, Свислочского района

Контактная информация:  +3751376249  Порозовский сектор культуры и досуга 

 

Городской посёлок  Порозово приглашает  жителей улиц Фабричная, Заречная, Молодёжная и гостей поселка  на праздник улиц -соседок   «Улицы сердцу родные».

Все желающие смогут, не только насладится праздником, исполнительским мастерством творческих коллективов, дуэтов и индивидуальных исполнителей Свислочского района, но ещё и весело и познавательно провести этот день в гостеприимном  посёлке. Задавать юмористический тон всему мероприятию будут популярные Порозовские ведущие Розалинда  и Альфонс.

  В программе праздника чествование юбиляров, самых старейших, самых маленьких жителей улиц. Выступление творческих коллективов Порозовского и Пацуевского секторов культуры и досуга. Хорошее настроение всем подарят концертные программы  коллективов любительского творчества Свислочского района.

На протяжении праздника будут работать торговые точки.  Детвору  ждут весёлые аттракционы (горки, батуты, паровозик). Вниманию гостей будут представлены выставки-продажи изделий народных мастеров.

Завершением праздника станет праздничная дискотека  “В кругу друзей” 

 

 

Свята вуліц - суседак "Вуліцы родныя"

 

Дата: 7 жніўня 2022г.

Месца правядзення: аг. Поразава, Свіслацкага раёна

Кантактная інфармацыя: +3751376249 Поразаўскі сектар культуры і вольнага часу

 

Гарадскі пасёлак Поразава запрашае жыхароў вуліц Фабрычная, Зарэчная, Маладзёжная і гасцей пасёлка на свята вуліц -суседак «Вуліцы сэрцу родныя».

Усе жадаючыя змогуць, не толькі нацешыцца святам, выканальніцкім майстэрствам творчых калектываў, дуэтаў і індывідуальных выканаўцаў Свіслацкага раёна, але яшчэ і весела і пазнавальна правесці гэты дзень у гасцінным пасёлку. Задаваць гумарыстычны тон усяму мерапрыемству будуць папулярныя Поразаўскія вядучыя Разалінда і Альфонс.

  У праграме свята ўшаноўванне юбіляраў, найстарэйшых, самых маленькіх жыхароў вуліц. Выступленне творчых калектываў Поразаўскага і Пацуеўскага сектараў культуры і вольнага часу. Добры настрой усім падораць канцэртныя праграмы калектываў аматарскай творчасці Свіслацкага раёна.

На працягу свята будуць працаваць гандлёвыя кропкі. Дзятву чакаюць вясёлыя атракцыёны (горкі, батуты, паравозік). Увазе гасцей будуць прадстаўлены выставы-продажы вырабаў народных майстроў.

Завяршэннем свята стане святочная дыскатэка "У коле сяброў"

 

Święto ulic - sąsiedzi "Rodzimy ulice"

 

Data: 7 sierpnia, 2022

Miejsce: Ag. Porozowo, powiat Świsłocz

Informacje kontaktowe: +3751376249 Porozovsky sektor kultury i wypoczynku

 

Miejska wieś Porozowo zaprasza mieszkańców ulic Fabrichnaya, Zarechnaya, Molodyozhnaya i gości wioski na świętowanie sąsiednich ulic „Ulice do serca”.

Każdy będzie mógł nie tylko cieszyć się wakacjami, umiejętnościami wykonawczymi kreatywnych zespołów, duetów i indywidualnych wykonawców regionu Świsłocz, ale także dobrze się bawić i edukująco spędzić ten dzień w gościnnej wiosce. Popularni prezenterzy Porozovsky Rosalind i Alfons nadadzą humorystyczny ton całemu wydarzeniu.

  Program świąteczny obejmuje uhonorowanie rocznic najstarszych, najmniejszych mieszkańców ulic. Występ kreatywnych zespołów sektorów kultury i rekreacji Porozovsky i Patsuevsky. Dobry nastrój zapewnią wszystkim programy koncertowe amatorskich grup artystycznych regionu Świsłocza.

Sklepy będą otwarte przez całe wakacje. Na dzieci czekają ciekawe atrakcje (zjeżdżalnie, trampoliny, pociąg). Uwagę gości zostaną zaprezentowane wystawy i sprzedaż wyrobów rzemieślników ludowych.

Święto zakończy się świąteczną dyskoteką „W kręgu przyjaciół”

 

Holiday of the streets - neighbors "Native streets"

 

Date: August 7, 2022

Venue: Ag. Porozovo, Svisloch district

Contact information: +3751376249 Porozovsky sector of culture and leisure

 

The urban village of Porozovo invites residents of Fabrichnaya, Zarechnaya, Molodyozhnaya streets and guests of the village to the celebration of neighboring streets “Streets to the Heart”.

Everyone will be able not only to enjoy the holiday, the performing skills of creative teams, duets and individual performers of the Svisloch region, but also to have fun and educationally spend this day in a hospitable village. The popular Porozovsky presenters Rosalind and Alfons will set a humorous tone for the entire event.

  The holiday program includes honoring anniversaries, the oldest, smallest residents of the streets. Performance of creative teams of Porozovsky and Patsuevsky sectors of culture and leisure. A good mood will be given to everyone by concert programs of amateur art groups of the Svisloch region.

Shops will be open throughout the holiday. Fun attractions await the kids (slides, trampolines, a train). Exhibitions and sales of products of folk craftsmen will be presented to the attention of the guests.

The holiday will end with a festive disco “In the circle of friends”

 

 

6. Праздник юмора «Гумараць землякі»

 

Дата: 14 августа 2022г.

Место проведения: агрогородок Вердомичи, Свислочского района

Контактная информация: тел:+3751372926, Вердомичский  сельский филиал-клуб

 

Вердомичский праздник юмора - уникальный массовый праздник с множеством развлечений, неповторимым юмором, конкурсами для взрослых. Праздник соберет юмористов со всего Свислочского района. Здесь будут представлены юмористические миниатюры, монологи, концертные юмористические номера, байки. А всех любителей анекдотов объединит конкурс на лучшего рассказчика анекдотов.  Для детей - детская площадка "Вердомичские забавы", карусели, батуты, сладкая вата, игрушки, выставка-продажа, беспроигрышная лотерея, а также  фотозона, где можно сфотографироваться в юмористических образах.

 

 

 Свята гумару " Гумараць землякі»

 

Дата: 14 жніўня 2022г.

Месца правядзення: аграгарадок Вердамічы, Свіслацкага раёна

Кантактная інфармацыя: тэл:+3751372926, Вердаміцкі сельскі філіял-клуб

 

Вердаміцкае свята гумару - унікальнае масавае свята са мноствам забаў, непаўторным гумарам, конкурсамі для дарослых. Свята збярэ гумарыстаў з усяго Свіслацкага раёна. Тут будуць прадстаўлены гумарыстычныя мініяцюры, маналогі, канцэртныя гумарыстычныя нумары, байкі. А ўсіх аматараў анекдотаў аб'яднае конкурс на лепшага апавядальніка анекдотаў. Для дзяцей - дзіцячая пляцоўка "Вердаміцкія забавы", каруселі, батуты, салодкая вата, цацкі, выстава-продаж, бяспройгрышная латарэя, а таксама фотазона, дзе можна сфатаграфавацца ў гумарыстычных вобразах..

 

 

Święto humoru " Humarac ziemliaki»

 

Data: 14 sierpnia 2022

Miejsce: rolnicze miasteczko Verdomichi, powiat Świsłocz

Dane kontaktowe: tel: +3751372926,  Wiejski oddział-klub Verdomichi

 

Verdomich Humor Festival to wyjątkowe święto masowe z mnóstwem rozrywki, niepowtarzalnym humorem, konkursami dla dorosłych. Święto zgromadzi komików z całego regionu Świsłoczy. Prezentowane będą tu humorystyczne miniatury, monologi, koncertowe numery humorystyczne, opowiadania. A wszystkich miłośników dowcipów połączy konkurs na najlepszego narratora żartów. Dla dzieci – plac zabaw „Verdomichski fun”, karuzele, trampoliny, wata cukrowa, zabawki, wystawa i wyprzedaż, loteria wygrana-wygrana, a także strefa fotograficzna, w której można robić zdjęcia w humorystycznych obrazkach.

 

Humor festival "Gumarats Zemlyaki"

 

Date: August 14, 2022

Venue: agricultural town of Verdomichi, Svisloch district

Contact information: tel: +3751372926, Verdomichsky rural branch-club

 

The Verdomich Humor Festival is a unique mass holiday with a lot of entertainment, unique humor, competitions for adults. The holiday will bring together comedians from all over the Svisloch region. Humorous miniatures, monologues, concert humorous numbers, stories will be presented here. And all lovers of jokes will be united by the competition for the best joke narrator. For children - the playground "Verdomichski fun", carousels, trampolines, cotton candy, toys, an exhibition and sale, a win-win lottery, as well as a photo zone where you can take pictures in humorous images.

 

 

7. Каравай-фэст “Бацькава булка”

 

Дата: 20 августа 2022г.

Место проведения: г.Свислочь

Контактная информация: тел+3751370257,  ГУК «Свислочский районный центр культуры и народного творчества»

 

Каравай-фэст «Бацькава булка» - фестиваль гастрономических шедевров, где особое место отведено хлебопечению. На празднике вы сможете принять участие в конкурсах по процессу изготовления хлебобулочных изделий, продегустировать и определить путем народного голосования «Лучшего хлебопека», «Самую вкусную булку».

Шоу-ведущие главной концертной площадки дадут возможность ощутить себя опытными кулинарами, кондитерами и дегустаторами.

Фестиваль завершится световым лазерным шоу.

 

 

Каравай-фэст "Бацькава булка"

 

Дата: 20 жніўня 2022г.

Месца правядзення: г.Свіслач

Кантактная інфармацыя: тэл+3751370257, ДУК "Свіслацкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці"

 

Каравай-фэст "Бацькава булка" - фестываль гастранамічных шэдэўраў, дзе асаблівае месца адведзена хлебапячэнню. На свяце вы зможаце прыняць удзел у конкурсах па працэсу вырабу хлебабулачных вырабаў, прадэгуставаць і вызначыць шляхам народнага галасавання "Лепшага хлебапяка", "Самую смачную булку".

Шоу-кіроўныя галоўнай канцэртнай пляцоўкі дадуць магчымасць адчуць сябе дасведчанымі кулінарамі, кандытарамі і дэгустатарамі.

Фестываль завершыцца светлавым лазерным шоу.

 

 

Bochenek „Batskawska bułka”

 

Data: 20 sierpnia 2022

Miejsce: Świsłocz

Dane kontaktowe: tel + 3751370257, Państwowa Instytucja Kultury „Świsłocz Regionalne Centrum Kultury i Sztuki Ludowej”

 

Loaf-Fest „Batskava Bulka” to festiwal kulinarnych arcydzieł, w którym szczególne miejsce zajmuje wypiek. Na festiwalu będzie można wziąć udział w konkursach dotyczących procesu wypieku pieczywa, smaku i głosowania powszechnego „Najlepszego Piekarza”, „Najbardziej Pysznego Chleba”.

Gospodarze pokazów głównej sali koncertowej pozwolą Ci poczuć się jak doświadczeni szefowie kuchni, cukiernicy i degustatorzy.

Festiwal zakończy się pokazem świateł laserowych.

 

 

Loaf-fest “Batskava bulka”

 

Date: August 20, 2022

Venue: Svisloch

Contact information: tel + 3751370257, State Institution of Culture "Svisloch Regional Center of Culture and Folk Art"

 

Loaf-Fest "Batskava Bulka" is a festival of gastronomic masterpieces, where a special place is given to baking. At the festival, you will be able to take part in competitions on the process of making bakery products, taste and determine by popular vote the “Best Baker”, “The Most Delicious Bread”.

Show hosts of the main concert venue will give you the opportunity to feel like experienced chefs, confectioners and tasters.

The festival will end with a laser light show.

 

 

8. Праздник «Солнечный праздник - яблочный спас»

 

Дата проведения: 21 августа 2022г.,

Место проведения : агрогородок Великое Село, Свислочского района

Контактная информация: тел: +3751325604, Великосельский  сельский филиал-клуб

 

Яблочный спас является одним из первых праздников урожая, день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме.

Вас ждет концертная  программа творческих коллективов Свислочского  района. От мала до велика смогут окунуться в народные танцы, поучаствовать в конкурсе подделок из яблок, домашней выпечки.

Также в этот день гостей праздника ждут выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции, сельскохозяйственные ярмарки яблок и мёда, угощение традиционным яблочным пирогом, блюда из яблок, необычно оформленные композиции, фотозоны.

На протяжении праздника будут работать детские аттракционы. Завершением праздника станет веселая и зажигательная дискотека.

 

 

Свята «Сонечнае свята - яблычны спас»

 

Дата правядзення: 21 жніўня 2022г.,

Месца правядзення : аграгарадок Вялікае Сяло, Свіслацкага раёна

Кантактная інфармацыя: тэл: +3751325604, Вялікасельскі сельскі філіял-клуб

 

Яблычны выратаваў з'яўляецца адным з першых святаў ураджаю, дзень, з якога, паводле павер'яў, прырода разгортвалася ад лета да восені і зімы.

Вас чакае канцэртная праграма творчых калектываў Свіслацкага раёна. Ад малога да вялікага змогуць акунуцца ў народныя танцы, паўдзельнічаць у конкурсе падробак з яблыкаў, дамашняй выпечкі.

Таксама ў гэты дзень гасцей свята чакаюць выстава-продаж вырабаў майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і сувенірнай прадукцыі, сельскагаспадарчыя кірмашы яблыкаў і мёда, пачастунак традыцыйным яблычным пірагом, стравы з яблыкаў, незвычайна аформленыя кампазіцыі, фотазоны.

На працягу свята будуць працаваць дзіцячыя атракцыёны. Завяршэннем свята стане вясёлая і палымяная дыскатэка.

 

 

Wakacje "Słoneczne wakacje - Zbawiciel Jabłkowy"

 

Data: 21 sierpnia 2022 r.

Miejsce: agromiasto Wielkie Sioło, powiat Świsłocz

Informacje kontaktowe: tel: +3751325604, klub wiejski Velikoselsky

 

Jabłkowe Spa to jedno z pierwszych dożynek, dzień, w którym według legendy natura rozwijała się od lata do jesieni i zimy.

Czeka na Ciebie program koncertowy grup twórczych z regionu Świsłocza. Od najmłodszych do starszych będą mogli zanurzyć się w tańce ludowe, wziąć udział w konkursie podróbek z jabłek, domowych ciast.

Również w tym dniu na gości wakacji czeka wystawa i wyprzedaż wyrobów mistrzów sztuki i rzemiosła oraz pamiątek, targi rolnicze jabłek i miodu, smakołyki z tradycyjną szarlotką, dania z jabłek, nietypowo zaprojektowane kompozycje, strefy fotograficzne.

W czasie wakacji nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Zakończeniem wakacji będzie zabawna i zapalająca dyskoteka.

 

 

Holiday "Sunny Holiday - Apple Savior"

 

Date: August 21, 2022,

Venue: agro-town Velikoye Selo, Svisloch district

Contact information: tel: +3751325604, Velikoselsky rural branch club

 

Apple Spas is one of the first harvest festivals, the day from which, according to legend, nature unfolded from summer to autumn and winter.

A concert program of creative groups of the Svisloch region awaits you. From young to old, they will be able to plunge into folk dances, participate in a competition of fakes from apples, homemade cakes.

Also on this day, guests of the holiday are waiting for an exhibition and sale of products by masters of arts and crafts and souvenirs, agricultural fairs of apples and honey, treats with traditional apple pie, apple dishes, unusually designed compositions, photo zones.

During the holiday there will be children's attractions. The end of the holiday will be a fun and incendiary disco.

 

 

 

9. Праздник лесника

 

Дата: 18 сентября 2022г.

Место проведения: аг. Тиховоля, Свислочского района

Контактная информация: +375 13 71637 Тиховольский сельский филиал клуб-библиотека

 

18 сентября 2022 года в 12.00 на площадке турбазы Тиховоля пройдет праздник лесника «Его величество - Лес».

В программе праздника: театрализованное представление с шествием лесных зверей и Хозяйкой пущи, выступление почетных гостей, чествование ветеранов труда и лучших работников Бровского, Язвинского и Свислочского лесничеств, музыкальное поздравление лучших коллективов района. Конкурс на лучшее оформление подворья между лесничествами, конкурс лесорубов, спортивные эстафеты между лесничествами.

На протяжении праздника будут работать площадки по продаже сувениров, торговые и детские площадки. А все гости смогут угоститься ухой, грибным супом, шашлыком, блинчиками и ароматными чаями на травах.

 

 

Свята лесніка

 

Дата: 18 верасня 2022г.

Месца правядзення: аг. Ціхаволя, Свіслацкага раёна

Кантактная інфармацыя: +375 13 71637 Ціхавольскі сельскі філіял клуб-бібліятэка

 

18 верасня 2022 года ў 12.00 на пляцоўцы турбазы Ціхаволя пройдзе свята лесніка "Яго вялікасць - Лес".

У праграме свята: тэатралізаваны паказ з шэсцем лясных звяроў і Гаспадыняй пушчы, выступленне ганаровых гасцей, ушанаванне ветэранаў працы і лепшых работнікаў Броўскага, Язвінскага і Свіслацкага лясніцтваў, музычнае віншаванне лепшых калектываў раёна. Конкурс на лепшае афармленне падворка паміж лясніцтвамі, конкурс лесарубаў, спартыўныя эстафеты паміж лясніцтвамі.

На працягу свята будуць працаваць пляцоўкі па продажы сувеніраў, гандлёвыя і дзіцячыя пляцоўкі. А ўсе госці змогуць пачаставацца юшкай, грыбным супам, шашлыком, блінчыкамі і духмянымі чаямі на травах.

 

 

Święto leśnika

 

Data: 18 września 2022

Miejsce: Ag. Tichowolja, powiat Świsłocki

Dane kontaktowe: +375 13 71637 Tichowolski klub-biblioteka na wsi

 

18 września 2022 r. o godzinie 12.00 na terenie obozu Tichowol odbędzie się święto leśniczego „Jego Wysokość Las”.

W programie świątecznym: spektakl teatralny z korowodem leśnych zwierząt i Pani Lasu, występy honorowych gości, uhonorowanie weteranów pracy i najlepszych pracowników leśnictwa Browski, Jaźwiński i Świsłocz, muzyczne gratulacje dla najlepszych zespołów leśnictwa region. Konkurs na najlepszy projekt zagrody między leśnictwami, konkurs drwali, sztafety sportowe między leśnictwami.

W czasie wakacji będą działać miejsca do sprzedaży pamiątek, zakupy i place zabaw dla dzieci. A wszyscy goście mogą skosztować zupy rybnej, zupy grzybowej, grilla, naleśników i pachnących herbat ziołowych.

 

 

Forester's holiday

 

Date: September 18, 2022

Venue: Ag. Tikhovolya, Svislochsky district

Contact information: +375 13 71637 Tikhovolsky rural branch club-library

 

On September 18, 2022 at 12.00 at the site of the Tikhovol camp site, the forester's holiday "His Majesty the Forest" will be held.

The holiday program includes: a theatrical performance with a procession of forest animals and the Mistress of the Forest, performances by honored guests, honoring labor veterans and the best workers of the Brovsky, Yazvinsky and Svisloch forestries, musical congratulations to the best teams of the region. Competition for the best design of the farmstead between forestries, woodcutters' competition, sports relay races between forestries.

 

During the holiday, sites for the sale of souvenirs, shopping and children's playgrounds will work. And all guests can treat themselves to fish soup, mushroom soup, barbecue, pancakes and fragrant herbal teas.